Integrationsuddannelsen

IGU til buschauffør

Integrations-
uddannelsen

IGU til buschauffør

Et tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

UCplus og rutebusbranchen tilbyder den 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) til buschauffør. En IGU omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling og varer 2 år, hvoraf de første 20 uger er skoleundervisning.

Om integrationsuddannelsen

Et IGU-forløb på UCplus starter med en individuel vurdering af, hvorvidt borgeren er parat til at kunne gennemføre et 20 ugers uddannelsesforløb med positivt resultat. Herefter udarbejder UCplus et forslag til en personlig plan for borgeren.

Godkendes planen arrangerer UCplus en samtale med en arbejdsgiver i busbranchen og hjælper med at udarbejde en praktikaftale.

Når praktikaftalen er indgået, kan borgeren starte på skoledelen, der består af 20 ugers uddannelse i en blanding af fagrettet danskundervisning og buschaufføruddannelse. Buschaufføruddannelsen indeholder de 3 AMU-kurser ”personbefordring med bus”, ”Billettering og kundeservice” samt ”Rutebuskørsel”. Der vil være ekstra undervisere på uddannelsen både i teori og praksis, så vi sikrer det bedste resultat.

Flygtning eller familiesammenført til en flygtning, der:

 • Har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år.
 • Er mellem 21-40 år*.
 • Har kørekort til personbil.
 • Har ren straffeattest.
 • Har et godt helbred og kan blive godkendt til erhvervskørekort af politi og embedslæge.
 • Har et gyldigt dansk kørekort.
 • Har et danskfagligt niveau enten svarende til DU2 M5 eller M6
  eller DU3 M4 eller M5 og samtidig har kendskab til det faglige område i en sådan grad, at det er muligt at bestå teori- og køreprøve, samt EU-kvalifikationsbevis på dansk i løbet af 20 uger.
 • UCplus tilbyder forforløb til borgere, som endnu ikke har de nødvendige danskfaglige kompetencer (læs mere under Behov for mere danskundervisning inden start.

*Loven gælder for 18-40 årige, men i Danmark er adgangskravet til erhvervskørekort til bus 21 år.

Borgeren modtager løn fra virksomheden i praktikperioden og en godtgørelse svarende til integrationsydelsen under skoleophold.
Løn udgør i praktikperioden kr. 66,12 i timen (2018)

Godtgørelsen under skoleophold udbetales af kommunen, og staten afholder kommunens udgifter til denne godtgørelse (jf.  Lov om Integrationsuddannelse §10).
Godtgørelse for 1 måneds undervisning udgør:
1) 12.019 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
2) 8.411 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
3) 6.010 kr. for øvrige personer.

 

Der er i øjeblikket begyndende mangel på rutebuschauffører i Nordsjælland og i Hovedstaden. Derfor er der særdeles gode muligheder for, at borgeren, allerede inden IGU-forløbet er slut, får tilbud om ordinær beskæftigelse i branchen.

Er borgerens danskfaglige niveau ikke tilstrækkeligt til at starte på uddannelsen til buschauffør, tilbyder UCplus forforløb med brancherettet dansk inden opstart på de 20 ugers IGU-forløb.
Borgeren deltager i brancherettet sprogundervisning og kvalificerer hermed sit dansk i relation til både alment dansk og til den kommende jobfunktion. Samtidig får borgerne en grundig introduktion til det faglige og tekniske sprog, der er en forudsætning for at kunne gennemføre chaufføruddannelsen og senere varetage jobbet som rutebuschauffør. På forforløbet får deltageren desuden løbende kørelektioner i bus, således at de både teoretiske og praktisk forbereder sig på den kommende uddannelse.

Der er undervisning i op til 30 timer om ugen på forforløbet. Alle IGU-forforløb starter med en konkret vurdering af borgerens dansk og en plan for et individuelt tilrettelagt forløb.

Finansiering af ovenstående sker efter gældende AMU-takst. I vores afdeling i Skovlunde kan finansieringen desuden ske efter modultakst. Modultaksten afregnes med den takst, som kommunen betaler på sit lokale sprogcenter.

Bliv kontaktet

 • MM slash DD slash YYYY

I tvivl?

Få personlig online vejledning om efteruddannelse og brancheskift hos en af vores vejledere.

I tvivl?

Få personlig online vejledning om efteruddannelse og brancheskift hos en af vores vejledere.